جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/03/25

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 2,401,425 124.56 6,961,076 98.26 6,347,271 98.04 6,317,907 98.08
اوراق مشارکت 45,360 2.35 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 28,633 1.49 7,365 0.1 12,138 0.19 21,284 0.33
وجه نقد 84,881 4.4 37 0 37 0 37 0
واحد صندوق 35 0 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 10,715 0.56 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -,643,120 -33.36 116,024 1.64 114,664 1.77 102,586 1.59
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 973,160 50.48 3,198,269 45.14 2,974,787 45.95 2,920,477 45.34