صورت های مالی

عنوان تاریخ درج
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری سپهر اول کارگزاري بانک صادرات منتهی به 1400/02/31 1400/03/09
گزارش عملکرد حسابرسي نشده 6 ماهه منتهي به 1400/01/31 1400/02/29
اطلاعات و صورت‌هاي مالي مياندوره‌اي حسابرسي نشده 6 ماهه صندوق سرمايه گذاري سپهر اول کارگزاري بانک صادرات منتهي به 1400/01/31 1400/02/29
گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به 31 فروردین ماه 1400 1400/02/08
گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به 30 اسفندماه 1399 1400/01/10
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری سپهر اول کارگزاري بانک صادرات منتهی به 1399/11/30 1399/12/05
گزارش عملکردحسابرسي نشده صندوق سرمايه گذاري سپهر اول کارگزاري بانک صادرات منتهي به 1399/10/30 1399/11/29
اطلاعات و صورت‌هاي مالي حسابرسي نشده صندوق سرمايه گذاري سپهر اول کارگزاري بانک صادرات منتهي به 1399/10/30 1399/11/29
اصلاحیه صورت‌هاي مالي ساليانه حسابرسي شده صندوق سرمايه گذاري سپهر اول کارگزاري بانک صادرات منتهي به 1399/07/30 1399/11/13
صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري سپهر اول کارگزاري بانک صادرات منتهي به 30-10-99 1399/11/06
صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري سپهر اول کارگزاري بانک صادرات منتهي به 99/09/30 1399/10/06
گزارش عملکردحسابرسي شده صندوق سرمايه گذاري سپهر اول کارگزاري بانک صادرات منتهي به 1399/07/30 1399/10/01
اطلاعات و صورت‌هاي مالي ساليانه حسابرسي شده صندوق سرمايه گذاري سپهر اول کارگزاري بانک صادرات منتهي به 1399/07/30 1399/10/01
صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري سپهر اول کارگزاري بانک صادرات منتهي به 1399/08/30 1399/09/08
گزارش عملکرد حسابرسي نشده سال مالي منتهي به 1399/07/30 1399/09/02
صورت‌ مالي حسابرسي نشده سال مالي منتهي به 1399/07/30 1399/09/02
گزارش عملکرد حسابرسی نشده 9 ماهه منتهی به 99/04/31 1399/08/21
صورت مالی حسابرسی نشده 9 ماهه منتهی به 99/04/31 1399/08/21
صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري سپهر اول کارگزاري بانک صادرات منتهي به 30/07/99 1399/08/10
صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري سپهر اول کارگزاري بانک صادرات منتهي به 31/06/99 1399/08/10
صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري سپهر اول کارگزاري بانک صادرات منتهي به 31/05/99 1399/06/10
صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري سپهر اول کارگزاري بانک صادرات منتهي به 31/04/99 1399/05/11
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری سپهر اول کارگزاري بانک صادرات 1399/04/10
گزارش عملکرد حسابرسی شده شش ماهه منتهی به 99/01/31 1399/04/04
صورت مالی حسابرسی شده شش ماهه منتهی به 99/01/31 1399/04/04
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری سپهر اول کارگزاري بانک صادرات 1399/03/10
گزارش عملکرد حسابرسی نشده شش ماهه منتهی به 99/01/31 1399/02/31
اطلاعات و صورت‌های مالی 6 ماهه حسابرسی نشده منتهي به ‎1399/01/31 1399/02/30
گزارش پرتفوی فروردین ماه ۱۳۹۹ 1399/02/10
گزارش پرتفوی ماهانه 29 اسفندماه 98 1399/01/10
صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري سپهر اول کارگزاری بانک صادرات براي دوره منتهي به 1398/11/30 1398/12/10
گزارش عملکرد دوره مالی ن3 ماهه منتهی به 98/10/30 1398/11/29
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 3 ماهه منتهي به ‎1398/10/30 1398/11/29
صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري سپهر اول کارگزاري بانک صادرات 98-10-30 1398/11/08
گزارش پرتفوی ماهانه 30آذر ماه 98 1398/10/10
گزارش عملکرد حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به98/07/30 1398/10/07
صورت های مالی حسابرسی شده براي سال مالی منتهي به 1398/07/30صندوق سرمايه گذاري سپهر اول کارگزاري بانک صادرات 1398/10/07
گزارش پرتفوی ماهانه 30 آبان ماه 98 1398/09/10
گزارش عملکرد حسابرسی نشده برای دوره سال منتهی به 98/07/30 1398/09/02
صورت های مالی براي دوره سال منتهي به 1398/07/30صندوق سرمايه گذاري سپهر اول کارگزاري بانک صادرات 1398/09/02
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 30مهرماه 98 1398/08/06
گزارش پرتفوی ماهانه 31 شهریور ماه 98 1398/07/08
گزارش پرتفوی ماهانه 31 مرداد ماه 98 1398/06/10
صورت های مالی براي دوره نه ماهه منتهي به 1398/04/31 صندوق سرمايه گذاري سپهر اول کارگزاري بانک صادرات 1398/05/30
گزارش عملکرد حسابرسی نشده برای دوره مالی نه ماهه منتهی به 98/04/31 1398/05/30
گزارش پرتفوی ماهانه 31 تیر ماه 98 1398/05/09
گزارش پرتفوی ماهانه 31 خرداد ماه 98 1398/04/05
صورت های مالی براي دوره مياني شش ماهه منتهي به 1398/01/31 صندوق سرمايه گذاري سپهر اول کارگزاري بانک صادرات 1398/03/12
گزارش عملکرد حسابرسي شده براي دوره مياني شش ماهه منتهي به 1398/01/31 صندوق سرمايه گذاري سپهر اول کارگزاري بانک صادرات 1398/03/12
گزارش پرتفوی ماهانه 31 اردیبهشت ماه 98 1398/03/05
گزارش عملکرد حسابرسی نشده برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 98/01/31 1398/02/22
صورت مالی حسابرسی نشده برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 98/01/31 1398/02/22
گزارش پرتفوی ماهانه 31 فروردین ماه 98 1398/02/03
گزارش پرتفوی ماهانه 29 اسفند ماه 97 1398/01/10
گزارش پرتفوی ماهانه 30 بهمن ماه 97 1397/12/06
گزارش عملکرد حسابرسی نشده برای دوره سه ماهه منتهی به 97/10/30 1397/11/23
صورت مالی حسابرسی نشده برای دوره سه ماهه منتهی به 97/10/30 1397/11/23
گزارش پرتفوی ماهانه 30 دی ماه 1397 1397/11/06
گزارش پرتفوی ماهانه 30 آذر ماه 97 1397/10/02
گزارش پرتفوی ماهانه 30 آبان ماه 1397 1397/09/05
گزارش عملکرد حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به 1397/07/30 1397/08/30
صورت های مالی حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به 1397/07/30 1397/08/30
گزارش عملکرد حسابرسی نشده برای سال مالی منتهی به 1397/07/30 1397/08/15
صورت های مالی حسابرسی نشده برای سال مالی منتهی به 1397/07/30 1397/08/15
گزارش پرتفوی ماهانه 30 مهر 1397 1397/08/07
گزارش پرتفوی ماهانه 31 شهریور ماه 1397 1397/07/03
گزارش پرتفوی ماهانه 31/ مرداد ماه 97 1397/06/06
گزارش عملکرد حسابرسی نشده برای دوره مالی نه ماهه منتهی به 97/04/31 1397/05/17
صورت های مالی حسابرسی نشده برای دوره مالی نه ماهه منتهی به 97/04/31 1397/05/16
گزارش پرتفوی ماهانه 31 تیر 1397 1397/05/06
گزارش پرتفوی ماهانه 31 خرداد 1397 1397/04/06
گزارش پرتفوی ماهانه 31 اردیبهشت 1397 1397/03/06
صورت های مالی حسابرسی شده برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 97/01/31 1397/03/02
گزارش عملکرد حسابرسی شده برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 97/01/31 1397/03/02
صورت های مالی حسابرسی نشده برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 97/01/31 1397/02/16
گزارش عملکرد حسابرسی نشده برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 97/01/31 1397/02/16
گزارش پرتفوی ماهانه 31 فروردین 1397 1397/02/02
گزارش پرتفوی 29 اسفند ماه 96 1397/01/08
گزارش پرتفوی ماهانه 30 بهمن 1396 1396/12/07
صورت مالی 3 ماهه منتهی به 30 دی 1396 حسابرسی نشده 1396/11/15
گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 30 دی 1396 حسابرسی نشده 1396/11/15
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به تاریخ 30 دی ماه 1396 1396/11/07
افشای پرتفوی 960830 1396/10/10
افشای پرتفوی 960930 1396/10/10
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 960730 1396/09/04
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 960730 1396/09/04
گزارش عملکرد حسابرسی شده سال مالی منتهی به 30 مهر 1396 1396/09/01
صورت‌های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به 30 مهر 1396 1396/09/01
صورت‌های مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به 30 مهر 1396 1396/08/14
گزارش عملکرد حسابرسی نشده سال مالی منتهی به 30 مهر 1396 1396/08/14
صورتهای مالی حسابرسی نشده برای دوره مالی 9 ماهه منتهی به 31 تیر 1396 1396/05/15
گزارش عملکرد حسابرسی نشده برای دوره مالی 9 ماهه منتهی به 31 تیر 1396 1396/05/15
گزارش عملکرد حسابرسی شده برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 96/01/31 1396/03/13
صورت های مالی حسابرسی شده برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 96/01/31 1396/03/13
صورت های مالی حسابرسی نشده برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 96/01/31 1396/02/26
گزارش عملکرد حسابرسی نشده برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 96/01/31 1396/02/26
صورت های مالی حسابرسی نشده برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ 95/10/30 1395/11/19
گزارش عملکرد برای دوره مالی سه ماهه منتهی به 95/10/30 1395/11/19
صورت های مالی حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به 95/07/30 1395/09/07
گزارش عملکرد حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به 95/07/30 1395/09/07
صورت های مالی حسابرسی نشده برای سال مالی منتهی به 95/07/30 1395/08/18
گزارش عملکرد حسابرسی نشده برای سال مالی منتهی به 95/07/30 1395/08/18
گزارش عملکرد حسابرسی نشده برای دوره مالی نه ماهه منتهی به 95/04/31 1395/05/23
صورت های مالی حسابرسی نشده برای دوره مالی نه ماهه منتهی به 95/04/31 1395/05/23
گزارش عملکرد دوره میانی شش ماهه منتهی به 1395/01/31 (حسابرسی شده) 1395/03/17
صورت های مالی حسابرسی شده دوره میانی شش ماهه منتهی به 95/01/31 1395/03/17
صورت های مالی حسابرسی نشده دوره میانی شش ماهه منتهی به 95/01/31 1395/02/27
گزارش عملکرد دوره میانی شش ماهه منتهی به 1395/01/31 1395/02/27
گزارش عملکرد دوره سه ماهه منتهی به 30 دی ماه 1394 1394/11/21
صورتهای مالی حسابرسی نشده برای دوره مالی سه ماهه منتهی به 30-10-94 1394/11/21
صورت های مالی حسابرسی شده دوره مالی 5 ماه و 18 روزه منتهی به 940730 1394/09/23
صورت های مالی حسابرسی نشده دوره مالی 5 ماه و 18 روزه منتهی به 940730 1394/08/30
گزارش عملکرد دوره مالی 5 ماه و 18 روزه منتهی به 940730 1394/08/30
صورتجلسه صاحبان امضا مجاز صندوق مورخ 94/05/13 به همراه نامه سازمان 1394/08/16
صورتهای مالی حسابرسی نشده برای دوره مالی سه ماهه منتهی به 12-05-94 اصلاحیه 1394/06/18
گزارش عملکرد دوره سه ماهه منتهی به 12 مرداد 94 1394/06/10
صورتهای مالی حسابرسی نشده برای دوره مالی سه ماهه منتهی به 12-05-94 1394/06/10
صورت های مالی حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به 940212 1394/05/03
صورتهای مالی حسابرسی نشده برای سال مالی منتهی به 1394/02/12 1394/03/10
گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به 1394/02/12 1394/03/10
گزارش عملکرد برای دوره مالی نه ماهه منتهی به 93/11/12 1394/03/02
صورت مالی حسابرسی نشده برای دوره نه ماهه منتهی به 1393/11/12 1394/01/15
صورت مالی حسابرسی شده برای دوره میانی شش ماهه منتهی به 93/08/12 1393/10/21
گزارش عملکرد برای دوره میانی شش ماهه منتهی به 1393/08/12 1393/09/09
صورت مالی حسابرسی نشده برای دوره میانی شش ماهه منتهی به 1393/08/12 1393/09/09
صورتهای مالی حسابرسی نشده برای دوره سه ماهه منتهی به 93/05/12 (اصلاحی) 1393/07/22
صورتهای مالی حسابرسی نشده برای دوره سه ماهه منتهی به 93/05/12 1393/06/09
گزارش عملکرد برای دوره سه ماهه منتهی به 93/05/12 1393/06/09
صورتهای مالی حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به 1393/02/12 1393/04/01
1393/04/01 1393/03/31
صورتهای مالی حسابرسی نشده برای سال مالی منتهی به 1393/02/12 اصلاحیه 1393/03/12
گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به 1393/02/12 1393/03/11
صورتهای مالی حسابرسی نشده برای سال مالی منتهی به 1393/02/12 1393/03/11
صورتهای مالی حسابرسی نشده برای دوره نه ماهه منتهی به 12 بهمن 92 1392/12/11
گزارش عملکرد دوره نه ماهه منتهی به 12 بهمن 92 1392/12/11
گزارش عملکرد میان دوره ای شش ماهه منتهی به 12-8-92 (حسابرسی شده) 1392/09/24
صورتهای مالی میان دوره ای شش ماهه منتهی به 12-8-92 (حسابرسی شده) 1392/09/24
صورتهای مالی حسابرسی نشده برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 12آبان 92 (اصلاحی) 1392/09/17
صورتهای مالی حسابرسی نشده برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 23 آبان 92 1392/09/10
صورتجلسه 06-08-1392 به همراه نامه سازمان 1392/08/14
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 12-05-1392 (حسابرسی نشده) 1392/07/07
صورتهای مالی حسابرسی نشده برای دوره سه ماهه منتهی به 12-05-1392 1392/05/28
گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به 1392/02/12 1392/03/22
صورتهای مالی حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به 12-02-92 1392/03/20
صورتهای مالی حسابرسی نشده برای سال مالی منتهی به 12-02-92 1392/03/04
صورتهای مالی حسابرسی نشده دوره9ماهه منتهی به 12-11-91 1392/02/07
صورتهای مالی حسابرسی نشده دوره9ماهه منتهی به 12-11-91 1391/12/23
گزارش عملکرد منتهی به 13/05/1391 1391/09/15
صورت مالی صندوق سپهر اول طی سه ماهه منتهی به مرداد 1391 1391/09/11
گزارش عملکرد منتهی به 13/08/1390 1391/08/30
گزارش عملکرد منتهی به 13/11/1390 1391/08/30
صورت مالی سالانه منتهی به تاریخ 12/02/1391 1391/05/14
صورت مالی نه ماهه منتهی به تاریخ 13/11/1390 1390/11/13
صورت مالی شش ماهه منتهی به 13/08/1390 1390/08/13
صورت مالی میان دوره ای منتهی به 13/05/1390 1390/05/13