اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/02/17
کل خالص ارزش دارائی ها 6,684,037,101,337 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 22,540,846 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 22,540,846 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 22,697,530 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 296,530

تاریخ آغاز فعالیت:

1390/02/13

مدیر صندوق:

كارگزاري بانك صادرات ايران

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر

ضامن نقد شوندگی:

بانك صادرات ايران

مدیر ثبت:

كارگزاري بانك صادرات ايران

مدیران سرمایه گذاری:

حميد تقي زاده، مصطفي بيگي، مرتضي رضازاده

حسابرس:

موسسه حسابرسي هشيار بهمند