بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/07/02
کل خالص ارزش دارائی ها 383,916,007,025 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 3,396,284 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 3,396,284 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 3,426,420 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 113,040

صندوق سپهر اول کارگزاری بانک صادرات

تاریخ آغاز فعالیت:

1390/02/13

مدیر صندوق:

كارگزاري بانك صادرات ايران

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر

ضامن نقد شوندگی:

بانك صادرات ايران

مدیر ثبت:

كارگزاري بانك صادرات ايران

مدیران سرمایه گذاری:

حامد كاظمي محسن آبادي، حميد تقي زاده، سيد مهدي پوركاظمي محمدي

حسابرس:

موسسه آرمان آروين پارس

نمودار‌ها